VS 5

lokalita: Praha, Opletalova

typ stavby: veřejná stavba

projekt: 2016

fáze: soutěžní studie (2. kolo)

autor:

Markéta Zdebská, Marek Žáček,

Tomáš Legner, Jiří Kučera

spolupráce:

Tereza Dvořáková, Barbara Koren,

Simon Jemec 

vizualizace: Jan Drška

Autorská zpráva: Navrhujeme novou budovu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v renovovaném domě v centru Prahy. V návrhu hledáme rovnováhu mezi vytvořením kvalitního moderního pracovního prostředí a důstojného sídla instituce, zachováním historické hodnoty včetně souvisejících omezení, plynoucích z rozdělení na dva domy a zlepšením veřejného prostoru a provozních vazeb v bezprostředním okolí. Hlavními motivy je sjednocení uliční fasády, nastavení přehledného trojrozměrného provozního diagramu v domě i bloku a rekonstrukce interiérů pro budoucí využití. Řešený objekt se nachází v městském bloku přiléhajícím k Vrchlického sadům a Hlavnímu nádraží. Součástí návrhu je kultivace neutěšeného parteru úpravou uličního profilu, kde je zrušena bariéra v podobě aut parkujících na dělícím ostrůvku a zúženy jízdní pruhy ve prospěch širšího chodníku, odděleného stromořadím. V širších vazbách návrh zahrnuje uvažované protažení tramvajové trati a novou zastávku. V dalším výhledu nabízí návrh i vytvoření pasáže k Senovážnému náměstí přes dům č. p. 17 (ve vlastnictví hl. m. Prahy). Kromě výhodné provozní vazby je tato pasáž i odkazem na historicky sjednocenou parcelu. Uliční fasáda je upravena s cílem sjednotit obraz dvou domů pro jednu instituci a vytvořit důstojné entrée pro fakultu. Přízemí obou objektů obkládáme velkoplošnými pískovcovými deskami a fasáda tak dostává robustní sokl a klasický řád. Odkrytou štítovou stěnu, dochovaný a chráněný důsledek historického vývoje, navrhujeme obložit cortenovým plechem. Uliční trakt je tak jednotně vnímán s novou vestavbou ve vnitrobloku materiálově i proporčně. Kontrastní plech zdůrazňuje archetypální tvarování sedlové střechy. Identifikaci fakulty zajišťuje logotyp vyvedený v dlažbě, na nových prosklených vstupních dveřích a plechovém obkladu štítu. Na fasádě obnovujeme balustrádu na balkonu a původní křížové členění oken. Hlavní vstup vede ke dvoru jako jádru domu a na hlavní „páteř“, tedy pavlačové chodby zachované na čp. 49 a doplněné na čp. 47. Tyto chodby propojují všechny části objektu včetně dvorních vestaveb a podkroví, díky svému charakteru se stávají i příjemnou promenádou. Hlavní dvůr je očištěn od přízemních garáží. Jako protiváha k modernistické přístavbě je vloženo nové křídlo studoven s fasádou z cortenového plechu a skla krytého lamelami. Kompozice pobytové plochy, pasáže , kavárny ve sníženém přízemí prvorepublikové budovy, a hmoty nového objektu, vytváří svébytný organismus prostorů a zákoutí, typický pro vnitrobloky. Na dvorní fasádě domu č.p. 47 obnovujeme pavlače novou architekturou v provedení jako zasklené arkády s kamenným obkladem sloupů a bílými betonovými římsami. Výškové uspořádání celku vychází ze studie zastínění bloku. Hlavní téma navrhované kultivované střešní krajiny je symbolický tvar sedla, štítu. Na střeše funkcionalistického domu navrhujeme pobytovou terasu. Slepou fasádu stávající budovy na hranici řešeného pozemku oživujeme formou zeleného bloku. V kontextu řešených objektů umisťujeme příklady uměleckých děl s tématem člověka, viditelných z různých úhlů z domu i jeho okolí. Provozní a funkční organizace objektu je založena na páteřní komunikaci, přehlednosti sociálního zázemí a pásu prostupných respirií. Pobytový koridor propojuje všechny budovy s výhodou přímé návaznosti na vertikální komunikace, přednáškové sály, menší zasedací místnosti, respiria, zázemí, denních místností a knihovnu. Ta je umístěna v přímé návaznosti na vstup a na depozitáře v suterénu. Do suterénu pod velký dvůr navrhujeme malý multifunkční sál se zázemím. Prostupná respiria jsou extenzí hlavní komunikační osy, která zároveň skýtá pobytové možnosti. Respiria jako taková plní mj. funkci filtru. Prostupujeme jimi do variabilních badatelen a kanceláří, kterým je tak poskytnuta maximální intimita a zároveň přístupnost do menších samostatných jednotek bez nutnosti chodeb. V respiriích se nachází společné zázemí pro badatelny, zasedací místnosti různých velikostí, pracovní boxy, uzamykatelné skříňky, posezení. Svým uspořádáním a tvarem respiria reagují na původní architektonické prvky. Lokálně vložené organické hmoty navazují na tvar schodišť a vždy respektují štukovou výzdobu, která generuje prostory klasicky ortogonální. Díky umístění ramp na hlavním koridoru je většina prostorů bezbariérových. Celkově jsme volili přístup citlivý, nicméně svébytný, s cílem vzniku funkčního universitního organismu.


logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

your message:

 

 

email:  

 

 

code:    
CZ / EN